Neurologopèdia

La neurologopèdia és la disciplina de la logopèdia que s’encarrega del tractament del dany cerebral sobrevingut que té repercussions en la parla, el llenguatge o la deglució. Aquesta disciplina de la logopèdia tracta les conseqüències de diferents tipus d’afectacions derivades de danys neurològics, els quals poden ser tant deguts a malalties neurodegeneratives com a conseqüències d’accidents vasculars (ictus), de tumors cerebrals o traumatismes cranials. Aquestes afectacions es donen, en termes generals, en població adulta, tenint el seu major focus en persones amb edat avançada en el cas de les malalties neurodegeneratives (Parkinson, ELA, esclerosi múltiple, Demència, etc.), encara que excepcionalment també es pot produir en adults joves. Tot i que la neurologopèdia és menys coneguda pel públic general que la logopèdia infantil, cada vegada es troba més estesa ja que la intervenció logopèdica suposa una gran millora de les habilitats comunicatives del pacient, així com de la deglució quan està alterada, el que repercuteix de manera molt considerable en el seu benestar en termes generals.

Quan intervenir en neurologopèdia?

La intervenció logopèdica en dany cerebral convé que es realitzi de la forma més prematura possible tant en relació a les malalties neurodegeneratives com en relació al dany cerebral sobrevingut. La intervenció ràpida té un objectiu clar en les malalties neurodegeneratives el qual resulta l’alentiment del progrés de les afectacions en la parla i la deglució de el pacient, ja que una correcta estimulació frenarà el seu avanç i permetrà el pacient mantenir una millor qualitat de vida durant més temps. Així mateix, en estadis més avançats de la malaltia la intervenció logopèdica ens podrà ajudar a millorar algunes funcions que es mostrin deteriorades, podent recuperar una millor deglució, més precisió en l’articulació o una millor sortida de veu. De la mateixa manera, encara que per motius diferents, la intervenció logopèdica en dany cerebral sobrevingut ha de ser el més propera possible en el temps al dany cerebral, ja que segons els estudis, en aquest moment és quan les estructures cerebrals són més plàstiques, de manera que les possibilitats de recuperació seran millors, sempre depenent de la lesió, es podran recuperar moltes de les funcions pèrdues o almenys millorar molt aquestes.

Intervenció logopèdica en dany cerebral i malalties neurodegeneratives

La intervenció logopèdica en dany cerebral dependrà totalment de l’afectació presentada pel pacient, resultant sempre una intervenció personalitzada, basada en les necessitats del pacient i amb la major integració amb l’entorn del pacient i la seva familia. Un dels avantatges de la intervenció logopèdica en el domicili resideix, sobretot en els casos de dany cerebral, en què permet una intervenció contextualitzada amb una utilitat pràcticament immediata per a la persona que ha patit dany cerebral o presenta una malaltia neurodegenerativa. La intervenció logopèdica en dany cerebral es centra en recuperar les funcions perdudes tant en relació a el llenguatge com a la deglució si aquesta es troba alterada, quan parlem de llenguatge parlem tant de les dificultats en el llenguatge oral (articulació, vocabulari, comunicació, sintaxi, veu, …) com de el llenguatge escrit, el qual moltes vegades es “perd” a conseqüència de el dany cerebral. En algunes ocasions, ens trobem amb lesions en què és molt difícil recuperar algunes funcions, ja sigui per la gravetat de la lesió o per que ha transcorregut molt de temps després de la lesió. En aquests casos el que procurem fer consisteix en mesures de compensació de les funcions perdudes que permetin al pacient desenvolupar una millor comunicació i, per tant, millorar la seva qualitat de vida. D’altra banda, la intervenció logopèdica en pacients amb malalties degeneratives també seguirà un patró de personalització màxima, que s’adaptarà totalment tant a nivell d’avanç de la malaltia com a les necessitats específiques de cada pacient. No obstant això, en moltes ocasions serà difícil recuperar aquelles funcions en què el deteriorament és més significatiu, encara que es poden millorar les funcions del pacient. Així doncs, la funció del logopeda en la intervenció amb pacients amb malalties neurodegeneratives consistirà en estimular i treballar amb el pacient per mantenir les funcions preservades, recuperar aquells aspectes que sigui possible recuperar i procurar que el deteriorament sigui el més lent possible en les nostres àrees de intervenció, és a dir, parla, veu i deglució.

Tractaments més freqüents en Neurologopèdia:

Els nostres especialistes en Neurologopèdia o Logopèdia en Dany cerebral

A continuació us presentem alguns dels nostres logopedes especialitzats en Logopèdia en Dany Cerebral:

logopeda madrid

MARTA ARAUJO

Coord. de Logopèdia a Madrid

Especialista en Logopedia infantil i Dany Cerebral

FLORENCIA AGUZIN

Logopeda a Barcelona

Especialista en Logopedia en Dany Cerebral i Logopedia infantil

MELANIE BARDINET

Logopeda a Barcelona

Especialista en Neurologopèdia y Teràpia Miofuncional