Llenguatge escrit

El llenguatge escrit és la segona forma de comunicació més freqüent en els nostres dies, engoblando tant la lectura com l’escriptura. El procés d’adquisició de la lectura i l’escriptura s’inicia al voltant dels 5 anys, depenent de la metodologia utilitzada a cada col·legi, podent ser abans o més tard. No obstant això, en termes generals, es considera que aproximadament sobre els 8 anys o en un 3r d’Educació Primària, ja es pot considerar un lector i escriptor eficaç, moment en què el nen o la nena ja ha de presentar una fluïdesa i precisió lectora suficient que permeti un bon desenvolupament de la comprensió lectora. A el mateix temps, en relació a l’escriptura sobre aquesta mateixa edat ja s’ha d’haver consolidat l’adquisició de l’ortografia natural (unions i fragmentacions de paraules, omissions de lletres, canvis consonàntics, …) per anar incorporant cada vegada més les complexitats de l’ortografia reglada i arbitrària. No obstant això, en el procés d’adquisició del llenguatge escrit o lectoescriptura, freqüentment apareixen dificultats que poden referir-se tant a la lectura com a l’escriptura. En aquest sentit hem de tenir en compte que l’aprenentatge de lectura i l’escriptura implica un gran nombre d’habilitats cognitives i lingüístiques que permeten o entorpeixen la seva adquisició, entre elles podríem destacar:

  • Consciència fonològica
  • Memòria auditiva i visual
  • Coordinació visomotora
  • Atenció
  • Comprensió i expressió de la llengua oral

D’aquesta manera, a l’tractar-se d’un aprenentatge tan complex, resulta fonamental un abordatge precoç en el moment en què s’observen dificultats en els processos d’adquisició, prenent, en aquest sentit, especial rellevància les dificultats relacionades amb la consciència fonològica, ja que aquestes són la base més important per a l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. D’altra banda, en relació al llenguatge escrit en adults també ens podem trobar en pacients que després d’un ictus, un Traumatisme cranioencefàlic o altres danys cerebrals adquirits, el pacient pot perdre la capacitat lectora i / o escriptora total o parcialment, davant aquesta situació mitjançant la intervenció logopèdica es poden recuperar les funcions perdudes, sempre en funció de la lesió i la seva gravetat, podent recuperar-se en major o menor grau.

Tractaments més freqüents del Llenguatge Escrit

Com apuntàvem anteriorment, en el procés d’adquisició de la lectura i l’escriptura solen sorgir dificultats en diferents processos, algunes de caràcter transitori com el retard en l’adquisició de la lectoescriptura, i altres de caràcter permanent com la Dislèxia. A continuació us presentem algunes de les dificultats més freqüents que tractem en relació a l’adquisició de la lectura i l’escriptura.

  • Dislèxia
  • Retard en l’adquisició de la lectura i l’escriptura
  • Disortografia
  • Disgrafia
  • Problemes de comprensió lectora

Els nostres especialistes en Llenguatge escrit

A continuació us presentem alguns dels nostres logopedes especialitzats en Llenguatge escrit:

logopeda i psicopedagoga

BERTA GRANADA

Logopeda i psicopedagoga a Barcelona

Especialista en Logopedia infantil i Lectoescriptura

logopeda barcelona

NEREA MARTÍNEZ

Logopeda a Barcelona

Especialista en Logopedia infantil i Lectoescriptura

SANDRA FELIÚ

Logopeda a Madrid

Especialista en Lectoescritura i  Dany Cerebral