Les etapes del desenvolupament del llenguatge, una guia pràctica pels pares

El llenguatge és el nostre principal mitjà de comunicació, ens permet intercanviar informació, idees, sentiments, etc. És una habilitat que es desenvolupa de forma natural des dels primers mesos de vida, seguint una seqüència regular a la majoria dels nens, encara que hi ha diferències individuals. És primordial doncs, que els pares i mares coneguin les diferents etapes establertes del desenvolupament del llenguatge, per detectar de manera precoç possibles retards o anomalies en el procés.

Es presenten doncs a continuació les etapes que es donen de manera similar en el desenvolupament del llenguatge dels nens, destacant les fites més rellevants de cadascuna:

1) L’etapa prelingüística (0 a 12 mesos)

Aquesta etapa abraça des del naixement fins que el nen comença a fer servir paraules. Usualment, cap al final del primer any (12 mesos) es produeix el “començament del llenguatge” o la primera o primeres paraules.

Abans de començar a emetre paraules, els nens realitzen una varietat de conductes com plors, somriures, mirades, gestos, vocalitzacions diverses, etc, que conformen la base del desenvolupament posterior del llenguatge.

A partir del segon mes emeten sons en resposta a les produccions adultes i somriuen o riuen quan els parlen. A partir dels 3 mesos és quan els nens comencen a respondre a les diverses entonacions, utilitzen expressions facials, gestos i sons per produir efectes en el seu entorn.

Entre el quart i cinquè mes comença la fase del balboteig, seqüències de sons de vocals i consonants que solen ser monòtons. Aquest balboteig evoluciona i van associant vocals i consonants fins a formar síl·labes que repeteix (papapapapa).

Entre els 6 i els 12 mesos el nen utilitza el gest per comunicar-se, primer amb la mirada i després assenyalant.

Cap al final del primer any alguns nens utilitzen paraules amb significat, encara que no s’assemblin a les de l’adult, incorporen onomatopeies, exclamacions o paraules pròpies.

2) L’etapa lingüística (12 a 24 mesos)

Entre els 10 i els 18 mesos, el nen diu les primeres paraules. Fan referència al seu context proper i tenen una funció de frase i per això s’anomenen paraules frase o holofrases. Són paraules o onomatopeies relativament similars a les paraules adultes (aba per aigua). Algunes són inventades pel nen, com ara bibi per biberó.

Encara no utilitzen articles però comencen a distingir el masculí i femení (nen-nena). La major part de les paraules que els nens utilitzen fan referència a animals, després a aliments, joguines i algunes peces de roba. També fan servir algunes paraules socials (hola, adéu), indicadors de lloc (aquí) i de petició (més).

La capacitat del nen per comprendre el llenguatge de l’adult és més gran que la seva capacitat d’expressió.

Entre els 18 i els 24 mesos predomina la comunicació verbal i el nen comença a posar nom a les emocions i als sentiments. Els nens amplien considerablement l’emissió de fonemes per construir noves paraules, però encara fan errors freqüents com ara reduplicació (ollelles per orelles), omissions (queta per a bicicleta) o substitucions (ti per sí).

A partir dels 18 mesos es produeix una explosió del vocabulari i el nen aprèn una gran quantitat de paraules noves i comença a combinar-les. És l’etapa de les emissions de dues paraules.

3) El llenguatge entre els 2 i 3 anys

En el període entre els 2 i 3 anys continua el desenvolupament de l’etapa lingüística amb avenços importants en l’elaboració de frases. El nen ja té la possibilitat d’evocar el passat i de prevenir el futur immediat de manera més ajustada.

Entre els 2 i 3 anys, els nens encara tenen problemes en la pronunciació dels fonemes que exigeixen més control dels òrgans de la fonació, com /f/i/r/. També és normal trobar dificultats amb síl·labes complexes (Consonant + Consonant + Vocal).

Es produeix un important increment del vocabulari, que passa d’unes 200 paraules als 2 anys a unes 500 als 3, la majoria de les quals fan referència a objectes, persones o animals.

Pel que fa a l’ús del llenguatge, comença a parlar amb altres nens, a més dels adults. També comença a utilitzar la frase interrogativa, cosa que permet iniciar petites converses. El nen mostra cada cop més interès pels missatges verbals i per les situacions de comunicació verbal (narracions, contes, jocs de paraules, etc).

4) El llenguatge dels 3 als 6 anys:

Als 3 anys comença una fase de perfeccionament del llenguatge. El procés de desenvolupament del nen li permet participar en altres contextos com l’escola, on troba noves situacions i persones amb què interactuar. Als 3 anys té habilitat per expressar-se en referència al context compartit, però encara té dificultat per explicar esdeveniments que no es refereixen a l’ara i aquí.

Un aspecte interessant en aquestes edats són les abundants preguntes, sobretot el “per què?” Referit a qualsevol cosa. Es produeixen sovint, ja que necessiten trobar una explicació per a tot. També cal destacar els monòlegs que acompanyen les seves accions: el nen pensa en veu alta i ho fa servir per resoldre dificultats.

Pel que fa a l’aspecte fonètic, van millorant notablement la seva pronunciació, encara que als 3 anys poden tenir dificultats amb alguns fonemes, com /d/i/f/, i amb alguns grups consonàntics com pr o bl. Entre els 4 i 6 anys s’adquireix pràcticament un domini total de tots els sons, encara que fins als 6 anys alguns nens poden tenir dificultat en la pronunciació d’alguns fonemes com la/r/.

Entre els 4 anys i mig i els 6 utilitzen correctament els pronoms relatius i possessius, així com els principals temps verbals, i produeixen frases coordinades i subordinades amb força precisió.

 

Article escrit per Berta Granada

Logopeda de Logopèdia a Domicili

Bibliografia consultada:

Aparici, M. (2012). La Adquisición del lenguaje. A L. Andreu (coord.), M. Aparici & E. Noguera, E. (2012). Desarrollo y Evaluación del lenguaje oral. Barcelona: Editorial UOC.

Leave a reply